Квоти на правову допомогу або новини процесуального законодавства

Проект із дуже простою назвою – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №8607, але дуже широким змістом, продовжує введення нових організаційних положень до процесуального закону. Наразі під зміни потрапив третейський суд, кримінальний процес та безоплатна правова допомога. Ну що ж, давайте аналізувати.

Не правова, а правнича.

Даний акт вносить ряд змін, які стосуються термінології законодавства. Наприклад, замінюється “правова допомога” на “правничу допомогу”, “з питань права” на “у галузі права”, “встановлюється” на “визначається” тощо.

Нова методика та квотування безоплатної допомоги.

Проектом було скориговане коло осіб, які матимуть право на правничу допомогу. Право на безоплатну вторинну правничу допомогу будуть мати особи, якщо їх середньомісячний дохід розрахований відповідно до методики, затвердженої Міністерством юстиції України, та не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму.

Дана новела не зовсім зрозуміла в наступному контексті. По-перше, виникає питання щодо суб’єкту визначення доходу. Чому саме Міністерство юстиції, а не Міністерство економічного розвитку і торгівлі або соціальної політики? По-друге, є питання і до самої методики вирахування. В чому буде полягати різниця?

Окрім цього, до кола тих, кому надаватимуть безоплатну допомогу, додано осіб, які постраждали від торгівлі людьми, засуджені до покарання у вигляді довічного позбавлення волі або позбавлення волі на певний строк.

Водночас для половини суб’єктів установлюється додаткове обмеження: по допомогу можна звернутися не більш як 6 разів протягом бюджетного року, а отримати її – не більш ніж за 6 дорученнями/наказами одночасно. Тобто якщо особа вибере квоту на початку року, то потім їй доведеться самій винаймати адвоката.

Захворів на інфекційну хворобу – повідом центр.

Проектом було передбачено обов’язки суб’єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу.

До таких було віднесено:

 • надати центру з надання безоплатної правничої допомоги повні та правдиві відомості, необхідні для організації надання йому такої допомоги;
 • дотримуватися процесуальних обов’язків згідно з вимогами відповідного процесуального законодавства;
 • з’являтися в узгоджені з центром з надання безоплатної правничої допомоги час і місце для організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 • дотримуватися загальноприйнятих правил етики поведінки та спілкування;
 • здійснювати всі необхідні витрати у своїй справі (судовий збір, поштові витрати, витрати на оплату досліджень, експертиз тощо), крім витрат на правничу допомогу;
 • відшкодувати вартість фактичних витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правничої допомоги у разі припинення її надання у зв’язку з встановленням факту подання неправдивих відомостей, що стали підставою для надання такої допомоги;
 • повідомляти центру з надання безоплатної правничої допомоги про наявність інфекційної хвороби.

Зміна процесу залучення адвоката.

Було виключено норму, яка передбачала залучення адвоката до правової допомоги на основі контракту. Тобто тепер надання правової допомоги може бути доручено адвокату, який включений до Реєстру адвокатів або працівника центру у визначених випадках.

До таких відносять:

 • трудові спори;
 • малозначні спори;
 • представництво малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;
 • складання документів процесуального характеру.

Під час призначення адвоката враховується його спеціалізація і навантаження, а його повноваження підтверджуються дорученням центру.

Судовий збір.

Даний проект виключає частину 3 ст. 22 із Закону України “Про захист прав споживачів”, яка передбачає, що: “Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.”

Справи підвідомчі третейському суду.

Було конкретизовано справи, які не можуть вноситись на розгляд третейському суду, а саме:

 

 1. у спорах про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, прав на цінні папери, а також у спорах, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання договорів про публічні закупівлі;
 2. справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справ у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;
 3. справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;
 4. вимог щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин;
 5. справи у спорах щодо приватизації майна, в тому числі у спорах про приватизацію державного житлового фонду;
 6. справ у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов’язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України (включаючи спори щодо неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці), а також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції;
 7. справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та провадження господарської діяльності, в тому числі актів (рішень) суб’єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їх владних управлінських функцій;
 8. справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах;
 9. справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;
 10. справи про визнання торговельної марки добре відомою.

Новели процесуальних актів.

З Господарського процесуального кодексу приберуть ст. 337, що визначає порядок застосування такого виключного заходу забезпечення виконання судового рішення, як тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України для фізичної особи — боржника.

У ст. 65 Кримінального процесуального кодексу буде встановлено новий статус особи у провадженні: «Свідок, щодо якого існують підстави вважати його причетним до вчинення кримінального правопорушення». Його допит має відбуватися за обов’язкової участі адвоката. З огляду на те, що саме слідчий чи прокурор повинен залучити такого захисника, очевидно, вони й вирішуватимуть, чи потрібен під час розмови «третій зайвий».

Який у тому сенс – незрозуміло. Адже докази, що були отримані в ході такого допиту, мають визнаватися недопустимими, якщо таку особу надалі буде визнано підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 87 КПК). Можливо, це спробують банально обійти шляхом відкриття іншого провадження.

Отже, резюмуючи, на мою думку, даний законопроект є такою специфічною дитячою обманкою, коли під великою кількістю чого-небудь солодкого ховається бридке броколі. Тільки в нашому випадку під солодким розуміємо малозначущі зміни, а броколі замінюють норми, які б у звичайному вигляді викликали б резонанс. Адже кому потрібен законопроект із назвою “Про внесення змін до надання безоплатної правової допомоги” або “Щодо скасування пільг зі сплати судового збору для споживачів”?

Схожі матеріали